Sotsiaalhooldaja abi

Sotsiaalhooldaja abi

vali koolitus

Rakvere tn 5a, Jõhvi linn
Tallinna maantee 18, Narva linn
Pärnu mnt 67a, Tallinn linn

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: Sotsiaalhooldaja abi

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • Omab ülevaadet sotsiaalhoolekandega seotud õigusaktidest ja nende rakendamisest.
 • Saab teadmised hoolduse alustest ja kutse-eetikast.
 • Planeerib ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades kaasaegseid koristuspõhimõtteid ja kodukeemia kasutamise nõudeid. Motiveerib abivajajat nendes tegevustes osalema, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi.
 • Korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid.
 • Oskab planeerida ja korraldada meeskonnatööd, arvestades organisatsiooni eripära, abivajajate vajadusi ning teeb koostööd sidusvaldkondade esindajatega, kasutades selleks vastavaid meetodeid.
 • Oskab näha abivajaja probleeme. Hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel. Märkab konfliktset olukorda ja leiab lahenduse, kasutades selleks sobivaid suhtlemisviise.

Õpingute alustamise tingimused: isik, kellel on olemas valmisolek töötada abistajana kliendi inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi saavutamisel. Sotsiaalhooldajad töötavad erinevates hooldusasutustes ja koduhoolduses. Soovituslik on eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas.

Õppe kogumaht: 120 ak. t. kontaktõpet ja 25 ak. t. iseseisvat tööd.

Õppekava sisu: 

Sotsiaalhooldaja töö osad ja tegevused:

 • kliendi ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine;
 • kliendi tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja kliendi toetamine;
 • kliendi toimetuleku toetamine ja sotsiaalhoolekandeteenuste korraldamine;
 • kliendi abistamine toitumisel ja majapidamistöödel;
 • kliendi toetamine isikliku hügieeni toimingutes ja välimuse korrastamine;
 • kliendi rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd,) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses), ülesanded väljaspool koolitusruume (nt vaatluspraktika ja kogetu analüüs) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 70 %). Koolituse lõpus väljastatakse Tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse Tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitajad: Artjom Tšeremissinov
Kõrgharidus: lõpetanud Narva Kõrgkool koolipsühholoogi erialal.
Töökogemus: täiskasvanute koolitaja aastast 2012.

Koolituse maksumus: 1920,00€.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018