Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise kord

1. ÜLDSÄTTED

– Salamoia MTÜ (edasi Koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
– Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust.
– Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt.
– Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena.
– Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

2.KOOLI VASTUVÕTMISE JA LÕPETAMISE KORD

– Õpilane võetakse vastu pärast sooviavaldust (Tagasiside/Registreerimine), e-posti teel (info@salamoia.ee) või avaldusega paberil.
– Koolitusel saavad õppimist alustada õppijad, kelle on Salamoia MTÜ õppegruppi arvanud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
– Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
– Juhul kui keelekursuse käigus väheneb inimeste arv grupis, kooskõlastatakse koolitatavatega edasised õppetingimused.
– Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. Kooli lõpetamist tõendab koolituskeskuse tunnistus.
– Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
– Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust

3. VÄLJAARVAMISE KORD

– Õppija arvestatakse õppeasutusest välja isikliku kirjaliku avalduse alusel või enneaegse õppetasu maksmisel.
– Salamoia MTÜ Koolituskeskusel on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad koolitaja vara või mainet.

4. KOOLITUSE EEST ÕPPETASU MAKSMINE JA SELLEST VABASTAMINE

– Täienduskoolituse eest tasu maksmine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 15 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 5 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusele mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.
– Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.

 5. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

– Kõik kursused on üleval Salamoia MTÜ kodulehel vähemalt nädal enne nende toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel avaldatud e-postil või telefonil.
– Teoreetiline õpe toimub koolituskeskuse ruumides. Praktiline õpe võib toimuda ka väljaspool koolituskeskuse ruume.
– Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab töötervishoiu ja tööohutuseseaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
– Igaks kursuseks on ettevalmistatud õpimapid ja paberkandjal õppematerjal.

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Õpetajal ja õppijal on arvuti ning internet. Õpetaja suhtleb õppijaga Skype’i kaudu.
Õppimine e-õppe teel võimaldab:
– õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
– kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
– suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel;
– saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
– kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks;
– omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
– esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet.

 6. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

– Koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavat kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
– Pärast õppijate täidetud tagasisidelehtede saamist, analüüsib koolituskeskuse juhtkond nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ja teeb parendusettepanekud koolitajale.

7. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
* Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

* Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
– õppekava nimetus;
– õppekavarühm;
– õpiväljundid (kui täienduskoolituse eesmärk on kutsestandardis või riiklikus õppekavas või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kompetentside omandamine või on eesmärgiks anda täienduskoolituse läbinule õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või pädevustunnistus, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse teiste seaduste alusel sellele koolitusele sätestatud nõuetega);
– õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
– õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal (õppekava maht  määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile);
– õppe sisu;
– õppekeskkonna kirjeldus;
– õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
– lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
– koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus.

* Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest.

* Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

8. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

– Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.
– Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt (jaotises – Tagasiside/Registreerimine), või e-posti teel (info@salamoia.ee).
– Tagasiside on anonüümne ning seda kasutatakse töö paremaks korraldamiseks.

9. TÄIENDUSKOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED KOOLITUSKESKUSES

Osaleja õigused:

– Enne koolitusele asumist on õigus tutvuda koolituskeskuse õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täinedavat informatsiooni täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohta.
– Valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele
– Osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale.
– Saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
– Saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

Osaleja kohustused:

– Täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid.
– Järgida üldtunnustatud käitumisnorme.
– Täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorra eeskirju.
– Hoida ja kasutada heaperemehelikult koolituskeskuse vara.
– Täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.