Tugiisik

Tugiisik

vali koolitus

Rakvere tn 5a, Jõhvi linn
Tallinna maantee 18, Narva linn
Pärnu mnt 67a, Tallinn linn

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: Tugiisik

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õpiväljundid: 

 • oskab suhtlussituatsioonides kasutada parema koostöö saavutamiseks erinevaid suhtlemistehnikaid;
 • oskab käituda keerulistes/konfliktsetes ja potentsiaalselt ohtlikes olukordades arvestades enda turvalisust;
 • teab oma rolli, vastutusulatust ja piire tugiisikuna;
 • teab erinevaid sotsiaaltöö teooriaid ning oskab arutleda sotsiaaltöö printsiipide ja meetodite kasutamise üle;
 • teab sotsiaalteenuste ja -toetuste jagamise korda.

Õpingute alustamise tingimused: isik, kellel on olemas valmisolek töötada abistajana kliendi inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi saavutamisel. Sotsiaalhooldajad töötavad erinevates hooldusasutustes ja koduhoolduses. Soovituslik on eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas.

Õppe kogumaht: 80 ak. t. kontaktõpet ja 25 ak. t. iseseisvat tööd.

Õppekava sisu: 

 • tugiisiku roll ja teenuse osutamine;
 • sotsiaalsete probleemide ennetamine ja leevendamine pedagoogilis-psühholoogiliste ja kasvatuslike vahenditega;
 • seadusandlus, õigused ja kohustused tugiisiku töös;
 • Sotsiaalnõustamine. Proteesid ja muud abivahendid;
 • Koduteenused. Eluasemeteenused;
 • sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse;
 • majapidamiseelarve koostamine ja analüüsimine;
 • viha juhtimise tehnikad. Tulemuslikud suhtlemisvõtted;
 • suhtlemispsühholoogia.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd,) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses), ülesanded väljaspool koolitusruume (nt vaatluspraktika ja kogetu analüüs) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 75% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 75 %). Koolituse lõpus väljastatakse Tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse Tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitajad: Artjom Tšeremissinov
Kõrgharidus: lõpetanud Narva Kõrgkool koolipsühholoogi erialal.
Töökogemus: täiskasvanute koolitaja aastast 2012.

Koolituse maksumus: 1200,00€.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018